Thống kê truy cập
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

BANG GIA THEP TRON MOI NHAT

Quy cách thép tròn

ĐVT kg/cây

Đơn giá

Fi  12 x 6.000mm

5.33 kg/cây/6.000mm

11.500

Fi  14 x 6.000mm

7.24 kg/cây/6.000mm

11.500

Fi  16 x 6.000mm

9.50 kg/cây/6.000mm

11.500

Fi  18 x 6.000mm

11.9 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  20 x 6.000mm

14.8 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  22 x 6.000mm

17.8 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  24 x 6.000mm

21.3 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  26x 6.000mm

24.9 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  28 x 6.000mm

28.9 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  30 x 6.000mm

33.2 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  32 x 6.000mm

37.8 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  34 x 6.000mm

42.7 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  36 x 6.000mm

45.2 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  38 x 6.000mm

47.9 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  40 x 6.000mm

59.1 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  42 x 6.000mm

65.2 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  44 x 6.000mm

71.5 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  46 x 6.000mm

74.8 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  48 x 6.000mm

92.4 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  50 x 6.000mm

103.8 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  53 x 6.000mm

103.8 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  55 x 6.000mm

111.8 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  60 x 6.000mm

133 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  65 x 6.000mm

156 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  68 x 6.000mm

171 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  70 x 6.000mm

181 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  72 x 6.000mm

192 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  75 x 6.000mm

208 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  80 x 6.000mm

237 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  83 x 6.000mm

254 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  85 x 6.000mm

267 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  90 x 6.000mm

300 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  95 x 6.000mm

333.7 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  100 x 6.000mm

370 kg/cây/6.000mm

11.000

Fi  105 x 6.000mm

407.6 kg/cây/6.000mm

11.500

Fi  110 x 6.000mm

447.4 kg/cây/6.000mm

11.500

Fi  120 x 6.000mm

532.4 kg/cây/6.000mm

11.500

Fi  130x 6.000mm

625 kg/cây/6.000mm

11.500

Fi  140 x 6.000mm

724 kg/cây/6.000mm

11.500

Fi  150 x 6.000mm

832 kg/cây/6.000mm

11.500

Fi  160x 6.000mm

947 kg/cây/6.000mm

11.500

Fi  170 x 6.000mm

1.067 kg/cây/6.000mm

11.500

Fi  180 x 6.000mm

1.120 kg/cây/6.000mm

11.500

Fi  200 x 6.000mm

1.480 kg/cây/6.000mm

11.500

Bình luận